Giới thiệu về AEC

Sự thành lập Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015 là một dấu mốc lớn trong tiến trình hợp tác kinh tế khu vực ASEAN mang đến nhiều cơ hội  về một thị trường khổng lồ 2.6 nghìn tỷ USD và trên 622 triệu người. Vào năm 2014, AEC là tổ chức kinh tế lớn thứ ba Châu Á và đứng thứ  7 trên thế giới.

Kế hoạch tổng thể AEC năm 2025 được các lãnh đạo tại Hội nghị cấp cao Asean lần thứ 27 thông qua ngày 22 tháng 11 năm 2015 tại Kuala Lumpur, Malaysia, mang đến những định hướng tổng thể về biện pháp chiến lược cho cộng đồng từ năm 2016 đến năm 2025. Cùng với tầm nhìn cộng đồng Asean 2025, Kế hoạch tổng thể của Cộng đồng Chính trị – An ninh Asean (APSC) năm 2025 và Kế hoạch tổng thế của Cộng đồng Văn hóa – Xã hội Asean (ASCC) năm 2025, Kế hoạch tổng thể AEC 2015 góp phần hình thành lên chương trình ASEAN 2025: Vững vàng tiến bước. Kế hoạch tổng thể AEC 2025 đã kế thừa thành công Kế hoạch tổng thể AEC (2008 – 2015) được thông qua vào năm 2007.

Kế hoạch tổng thể AEC 2025 hướng tới mục tiêu đạt được tầm nhìn về một AEC hội nhập và gắn kết cao; cạnh tranh, sáng tạo và năng động; cùng với tăng cường kết nối và hợp tác theo ngành; và một cộng đồng dung nạp và tự cường hơn, hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm, đồng thời hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu.

Kế hoạch tổng thể AEC 2025 bao gồm năm đặc trưng hỗ trợ và tương tác qua lại lẫn nhau: (i) Một nền kinh tế hội nhập cao và gắn kết; (ii) Một ASEAN cạnh tranh, đổi mới và năng động; (iii) Nâng cao kết nối và hợp tác chuyên ngành; (iv) Một ASEAN có sức bật, phát triển toàn diện, hướng tới con người và lấy con người làm trung tâm; (v) Một ASEAN toàn cầu. Những đặc trưng này củng cố tầm nhìn về một AEC như  Tầm nhìn cộng đồng ASEAN năm 2025 đã hình dung.

Kế hoạch tổng thể AEC 2025 đưa ra các biện pháp chiến lược cho từng đặc trưng của AEC 2025. Để thực thi Kế hoạch tổng thể, các biện pháp chiến lược sẽ cần được xây dựng và thực hiện thông qua các kế hoạch làm việc của các cơ quan chuyên ngành khác nhau tại ASEAN. Các kế hoạch làm việc chuyên ngành sẽ được xem xét và cập nhật định kỳ để đảm bảo sự phù hợp và hiệu quả. Các thỏa thuận hợp tác với khu vực tư nhân, tổ chức công nghiệp và cộng đồng bên ngoài tại các cấp độ quốc gia và lãnh thổ cũng sẽ được chủ động tìm kiếm và khuyến khích để đảm bảo một phương pháp tiếp cận quá trình hội nhập toàn diện.

Kế hoạch hành động chiến lược hợp nhất (CSAP) AEC 2025 bao gồm các dòng hành động then chốt giúp đưa các biện pháp chiến lược trong Kế hoạch tổng thể AEC 2025 vào hoạt động. CSAP cân nhắc các kế hoạch hành động chuyên ngành liên quan và CSAP sẽ được xem xét định kỳ để giải trình cho các hoạt động phát triển tại từng ngành.

Ấn bản báo cáo tóm tắt hội nhập kinh tế ASEAN (AEIB) được phát hành lần đầu vào ngày 30 tháng 6 năm 2017. AEIB cung cấp thông tin cập nhật định kỳ về tiến trình và kết quả hội nhập kinh tế ASEAN, và đây cũng là minh chứng cho cam kết củng cố truyền thông và tiếp cận cộng đồng để làm gia tăng mức độ nhận biết của các bên liên quan về AEC.

Kế hoạch tổng thể AEC 2025 sẽ dẫn hướng đến một ASEAN chủ động hơn, có sẵn cơ sở và khuôn khổ để vận hành một cộng đồng kinh tế, khuyến khích bản sắc tập thể và thế mạnh của ASEAN để hòa nhập với thế giới, phản hồi với những xu  hướng phát triển mới và tận dụng những cơ hội mới. Kế hoạch tổng thể mới này không chỉ đảm bảo rằng 10 thành viên của ASEAN là một cộng đồng hội nhập kinh tế, mà còn hội nhập bền vững và có lợi trong nền kinh tế toàn cầu, từ đó đóng góp vào mục tiêu thịnh vượng chung.

Các nguyên lý cốt lõi về thực hành các quy định tốt (GRP) của ASEAN đã được Hội nghị bộ trưởng kinh tế ASEAN lần thứ  50 thông qua vào ngày 29 tháng 8 năm 2018 và được hội đồng AEC tán thành. Các nguyên lý cốt lõi GRP của ASEAN  là những bộ các nguyên lý thực tiễn không bắt buộc được xem như chỉ dẫn cho phần lớn GRP trong các công việc của ASEAN và hỗ trợ các nước thành viên ASEAN trong việc cải thiện các thực hành quy định và thúc đẩy sự hợp tác luật lệ trên diện rộng cộng đồng ASEAN.

Chúng tôi cung cấp những tin tức mới nhất về AEC để hội viên được cập nhật về tình hình phát triển, các hoạt động của AEC.

Ngoài ra, để truy cập toàn bộ ấn phẩm, vui lòng xem tại ĐÂY.

Translate »