Điều lệ

Giai đoạn 2008-2018: Điều lệ Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia gồm 7 (bảy) chương với 35 (ba mươi năm) điều được Đại hội lần thứ nhất thông qua ngày 06 tháng 05 năm 2008 tại Hà Nội và có hiệu lực thi hành theo quyết định số 1078/QĐ-BNV ngày 13 tháng 08 năm 2008 của Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ.

Toàn văn Bản điều lệ Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia:

Tháng 08 năm 2018 đến nay: Căn cứ quyết định số 1889/QĐ-BNV ngày 16 tháng 08 năm 2018 của Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ, Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Lào – Campuchia đổi tên thành Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Asean và hoạt động dưới điều lệ (sửa đổi bổ sung) được phê duyệt kèm theo quyết định này. Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Asean gồm 8 (tám) chương, 26 (hai mươi sáu) điều đã được Đại hội nhiệm kỳ II (2017 – 2022) của Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Asean thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2017 tại Hà Nội và có hiệu lực thi hành theo quyết định số 1889/QĐ-BNV ngày 16 tháng 08 năm 2018 của Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ

Toàn văn Bản điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Hội Phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Asean:

Translate »