Giới thiệu chung

Hội phát triển hợp tác kinh tế Việt Nam – Asean là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các cá nhân, tổ chức của Việt Nam có hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến phát triển hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và các nước thành viên trong khối Asean theo quy định của pháp luật Việt Nam; tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ lẫn nhau hoạt động có hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước, các địa phương và đóng góp vào sự nghiệp phát triển và nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và các nước thành viên trong khối Asean

Phạm vi, lĩnh vực hoạt động

1. Hội hoạt động trên phạm vi cả nước, trong lĩnh vực liên quan đến phát triển hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và các nước thành viên trong khối Asean theo quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, sự quản lý về phạm vi, lĩnh vực hoạt động chuyên môn chính của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật

Translate »